วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวสร้อยสิรี เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานดังกล่าว ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย