วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวสกาวเดือน ทองดี วิศวกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เรื่อง การกำกับโรงงานด้านวัตถุอันตราย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล EP.2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน