วิสัยทัศน์ 
"เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"