พันธกิจ

  1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิต ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสัมคมของล้านนา การพัมนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารสุขแบบบูรณาการ

  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

  5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ