ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์กรเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
  2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบและทันสมัยและมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
  3. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและงานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมโดยการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฯจังหวัด-66-70.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฯกลุ่มจังหวัด66-70.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจังหวัดฯ-66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ-66.pdf
ขนาดไฟล์ 952KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย