คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์กรเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
  2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบและทันสมัยและมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
  3. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและงานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมโดยการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570).pdf
ขนาดไฟล์ 921KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย